Všeobecné podmínky prodeje nábytku na míru INDECO

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE VESTAVĚNÝCH SKŘÍNÍ, KUCHYNÍ A NÁBYTKU NA MÍRU INDECO

 1) Objednávky na vestavěné skříně, vestavěné kuchyně a nábytek na míru INDECO – dále jen nábytek na míru  , budou realizovány prostřednictvím INDECO CZ s.r.o. nebo autorizovaného zástupce INDECO CZ s.r.o. – dále jen INDECO.

2) Realizace objednávky s montáží:

2.1) Objednávku může zákazník sjednat:

a) V autorizované prodejně INDECO: při podepsání objednávky zákazník složí zálohu ve výši 10 % z předběžné ceny vypočítané prodejcem. Realizaci každé zakázky, objednané zákazníkem s montáží předchází zaměření, při němž je upřesněna konečná cena zakázky. Zaměření bude provedeno autorizovaným technikem INDECO po telefonické domluvě se zákazníkem. Souhlas s konečnou cenou zakázky potvrzuje zákazník svým podpisem. Po provedení zaměření, uhradí zákazník autorizovanému technikovi INDECO (nebo zálohovou fakturou) druhou zálohu ve výši 40 % celkové ceny zakázky. Zákazník potvrzuje podpisem domluvený termín montáže.

b) U autorizovaného technika INDECO: objednávka je podepisována přímo u zákazníka, a je proto přímo spojena se zaměřením a stanovením konečné ceny zakázky. V tomto případě zákazník uhradí technikovi zálohu ve výši 50 % ceny zakázky. Souhlas s konečnou cenou zakázky potvrzuje zákazník svým podpisem. Současně zákazník svým podpisem stvrzuje domluvený termín montáže.

2.2) O veškerých skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu montáže nábytku na míru INDECO, je zákazník povinen informovat předem autorizovaného technika INDECO, provádějícího zaměření a montáž. Jedná se např. o skryté rozvody elektřiny, plynu, vody a topení ve stěnách a podlahách. V případě, že tak neučiní, nenese INDECO odpovědnost za jejich případné poškození.

2.3) Montáž

a) Montáž nábytku na míru bude provedena v termínu dohodnutém se zákazníkem při zaměření, nejpozději však do 6 týdnů (u atypických výplní do 8 týdnů) od zaplacení zálohy 50 % z ceny zakázky. INDECO si vyhrazuje možnost posunutí termínu montáže v případě zásahu vyšší moci. V tomto případě bude zákazník o nejbližším možném termínu vyrozuměn písemně. Změna domluveného termínu montáže musí být vždy potvrzena podpisem zákazníka. Po provedení montáže obdrží zákazník fakturu na celkovou cenu zakázky (včetně montáže a DPH i případných poskytnutých slev). Převzetí zakázky potvrdí zákazník doplacením zbývajících 50 % ceny zakázky a podepsáním montážní karty.

b) Montáž kuchyně na míru bude provedena v dohodnutém termínu, po zaplacení doplatku ve výši 50% smluvní ceny na základě vystavené faktury, nejméně 5 pracovních dní před sjednaným termínem montáže. Nejpozději však do 8 týdnů (u atypických materiálů do 10 týdnů) od zaplacení zálohy 50% z ceny zakázky. INDECO si vyhrazuje možnost posunutí termínu montáže v případě zásahu vyšší moci. V tomto případě bude zákazník o nejbližším možném termínu vyrozuměn písemně. Změna domluveného termínu montáže musí být vždy potvrzena podpisem zákazníka. Po provedení montáže obdrží zákazník fakturu na celkovou cenu zakázky (včetně montáže a DPH i případných poskytnutých slev). Převzetí zakázky potvrdí zákazník doplacením zbývajících 50 % ceny zakázky a podepsáním montážní karty.

c) V případě nepřítomnosti zákazníka ve sjednaném termínu montáže, bude zákazník muset za opakovaný příjezd uhradit polovinu platné sazby za montáž.

d) V případě, že INDECO neprovede montáž ve smluvně dohodnutém termínu, je povinna uhradit penále ve výši 0,1 % z ceny zakázky denně. Penále se účtuje počínaje pátým pracovním dnem od smluvně dohodnutého termínu montáže.

2.4) Cena za montáž

a) Cena vestavěné skříně je včetně montáže. V případě výroby skříní do šikmých prostor nebo výroby jakýchkoli bytových doplňků a kusového nábytku (komody, noční stolky, stoly, atd.), je cena montáže 10 % z ceny doplňkového nábytku.

b) V případě neuhrazení doplatku prodejní ceny, má technik právo odmontovat a odnést vestavěnou skříň nebo doplňky, které budou namontovány zpět po uhrazení doplatku konečné ceny. Opětovná montáž vestavěné skříně nebo doplňků bude spojena s náhradou škody vzniklé INDECO, a to ve výši 20 % z ceny vestavěné skříně.

c) Do úplného zaplacení prodejní ceny skříně zůstává zboží použité pro tuto montáž majetkem INDECO.

d) Cena montáže nezahrnuje vyrovnání případných nerovností stěn, podlahy nebo stropu v bytě zákazníka.

3) DPH – dle § 48 Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění platném od 1. 1. 2008 (sazby daně u bytové výstavby)

15 % DPH: vestavěná skříň bude montována do bytových prostor (bytového domu, rodinného domu či bytu).

21 % DPH: vestavěná skříň bude montována do nebytových prostor nebo bude bez montáže.

Dle § 4, písmene za) se rozumí: BYTOVÝM DOMEM stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, RODINNÝM DOMEM stavba pro bydlení, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví, a BYTEM soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.

V případě jakýchkoli bytových doplňků (komody, noční stolky, stoly, atd.) a samostatného prodeje doplňků ke skříním, jež nejsou pevnou součástí vestavěné skříně, uplatní se sazba 21 % DPH. Prohlášení o určení využití vestavěné skříně je zákazník povinen potvrdit podpisem na objednávkovém formuláři. V případě, že zákazník nepravdivým prohlášením o místě, kde bude vestavěná skříň namontována, způsobí v budoucnu INDECO finanční ztrátu spojenou s dodatečným doměřením DPH, zavazuje se tuto ztrátu pro INDECO uhradit, a to i včetně vzniklých penále.

4) V případě, že zákazník z vlastní viny neumožní montáž skříně v dohodnutém termínu montáže, je povinen uhradit za opakovaný příjezd polovinu platné sazby za montáž. Po uplynutí 30 dnů od dohodnutého termínu montáže, může INDECO od smlouvy odstoupit a uhrazená záloha propadá ve prospěch INDECO.

5) Zákazník potvrzuje provedení služby a příjem zboží bez výhrad uhrazením ceny a podpisem montážní karty. Pokud nebude zákazníkovi předložena montážní karta, zákazník může odmítnout úhradu služby.

6) Realizace objednávky bez montáže

Zákazník má možnost objednat si výrobky INDECO bez montáže, a to v prodejních místech INDECO, u autorizovaných techniků, či přímo v síti výrobních dílen INDECO. Takto sjednaná objednávka bude zadána do výroby po uhrazení 50 % její ceny a předložení výkresové dokumentace. Odběr hotové zakázky se uskuteční ve výrobní dílně INDECO odpovídající místu sepsání zakázky po uhrazení zbývajících 50 % ceny zakázky. Při odběru obdrží zákazník pouze fakturu na konečnou cenu zakázky (bez montáže, vč. DPH a případných poskytnutých slev). Na zakázky realizované tímto způsobem INDECO neposkytuje prodlouženou záruku. Termín dodání je 3 týdny (5 týdnů u atypických výplní).

7) Reklamace

Veškeré reklamace musí mít písemnou formu a předkládají se v autorizovaném místě prodeje, které je příslušné podle místa bydliště zákazníka, nebo přímo u INDECO.

8) Odstoupení od objednávky

Zákazník může odstoupit od objednávky do 3 dnů od podepsání objednávky (neplatí pro případ 2.1b a 6). Při dodržení této lhůty, dostane zákazník zaplacenou 10 % zálohu zpět. V ostatních případech odstoupení od objednávky ze strany zákazníka, všechny zákazníkem zaplacené zálohy propadají. INDECO má právo odstoupit od zakázky v případě zvlášť nevhodných prostor pro montáž skříní INDECO. Posouzení vhodnosti prostor pro instalaci skříní INDECO je plně v kompetenci autorizovaného technika INDECO provádějícího měření.

9) Maximální životnosti posuvného systému bude docíleno udržováním mechanických částí v čistotě. Spodní kolejnice je nutné udržovat v čistotě a minimálně jednou měsíčně vyčistit vysavačem.

10) V případě použití přírodních materiálů jako je dýha, masiv, ratan, bambus apod. nelze zaručit shodnou barevnost a kresbu dřeva na všech plochách.

11) INDECO poskytuje záruku 5 let na posuvný systém vestavěných skříní. U kuchyní je platná prodloužená záruka  5 let poskytována na provedenou práci a materiál. Na kuchyňské kování BLUM poskytujeme doživotní záruku. Záruka znamená, že vadné zboží bude vyměněno. INDECO nenese odpovědnost za škody, které nejsou přímo spojeny s podstatou zboží nebo služby, která byla provedena.

Tyto Všeobecné podmínky prodeje nabývají platnosti zveřejněním na webových stránkách www.indeco.cz

V Praze dne 15.3.2017

Poptávka